SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE INCLUZIVĂ ÎN HUȘI

POCU/20/4/2/102220

Date generale proiect:

  • Valoarea totală a proiectului: 13.198.263,72 lei
  • Beneficiar proiect: Fundația Star of Hope Romania
  • Partener 1: SC Dal Consulting SRL
  • Partener 2: Centru Diecezan ”Caritas” Iași
  • Partener 3: Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși
  • Partener 4: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huși
  • Durata proiectului: 36 de luni

 

Obiectivele Proiectului

  • OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a crește gradul de incluziune socială și de a combate sărăcia și discriminarea într-una din comunităţile marginalizate din orașul Huși, județul Vaslui, prin oferirea de servicii integrate pentru 560 de persoane aparținând grupului țintă.
0
  • OBIECTIVE SPECIFICE:

OS 1: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări prin dezvoltarea de parteneriate pe termen mediu și lung între societatea civilă și mediul privat și public;

OS 2: Creșterea șanselor de acces la servicii integrate (educaționale, de ocupare, antreprenoriat, sociale, medicale, medico-sociale și îmbunătățirea condițiilor de locuit) pentru comunitatea marginalizată din orașul Huși, prin intermediul serviciilor specifice și prin înființarea Centrului Comunitar Integrat;

OS 3: Creșterea accesului la educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii, pentru elevii din comunitatea marginalizată din orașul Huși;

OS 4: Creșeterea accesului și menținerii pe piața muncii a persoanelor aparținând comunității defavorizate prin participarea la programe de ucenicie, formare profesională și sprijin antreprenorial;

OS 5: Reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială pentru grupul țintă din comunitatea marginalizată vizată prin proiect.

 

  • Grupul țință al proiectului este format din 560 de persoane dintr-o comunitatea marginalizată din orașul Huși, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, care vor beneficia de servicii integrate. Grupul țintă din cadrul proiectului va avea domiciliul în zona marginalizată pe străzile:

Str. Alexandru Ghitescu;

Str. Barbu Lautaru;

Str. Episcopiei, Str. Sara;

Str. Cotroceni;

Str. Dumitru Hodea;

Str. 1 Decembrie: Nr. 47 – bloc Recon, Nr. 45 – bloc 9 (sc A, B, C), Nr. 37 – bloc 8, Nr. 33 – bloc 7 (sc A, B).